Portada > Actualitat > Notícies > Elecció de nous membres del Consell de Poble

Elecció de nous membres del Consell de Poble

28/11/2017

En el Consell de Poble de Sant Cugat Sesgarrigues existeix una vacant en les persones membres i la necessitat de designar persones suplents que puguin substituir les persones del Consell nomenades pel Ple Municipal.

Per part de l'Ajuntament s'ha incoat expedient d'elecció de membres del Consell de Poble de Sant Cugat Sesgarrigues (una vacant i possibles persones suplents).

D’acord amb el Reglament de Règim Intern Municipal que regeix la constitució i funcionament del Consell de Poble, s'obre un termini per tal que les persones interessades presentin davant l'Ajuntament, en deguda forma, la seva candidatura, d’acord amb les condicions següents:

Condicions de capacitat dels aspirants:

  1. Podran presentar candidatura a membres del Consell de Poble les persones majors de 16 anys.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds:

  1. El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 29 de gener de 2018.
  2. Les sol·licituds es presentaran al registre de l’Ajuntament, al carrer Sant Antoni, 31 de Sant Cugat Sesgarrigues (en horari de 8:00 a 14:00 hores i els dijous de 16:00 a 19:00 hores) o en la forma prevista en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Sol·licitud i documentació a aportar per part dels candidats:

  1. Per presentar la seva candidatura, les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent, de conformitat amb el model que s’estableixi. (El trobareu en l'arxiu adjunt),
  2. A la sol·licitud caldrà acompanyar la documentació següent:

-          Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (el Secretari de l'Ajuntament podrà fer la compulsa presentant original i fotocòpia).

Arxius adjunts