Protecció de dades

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, amb seu al carrer Sant Antoni, 31, 08800 Sant Cugat Sesgarrigues. Telèfon: (938970103) Fax: (938970690) Web: (www.santcugatsesgarrigues.cat)

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament. 

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

  Adreça:                 Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

                               Diputació de Barcelona

                               Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta

                               Passeig de la Vall d’Hebron, 171

                               08035 Barcelona

  Telèfon:                93 472 65 00

   

  On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

  El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

   

  Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

  L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

  • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
  • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
  • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
  • Cooperar amb l’autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

  Drets de les persones interessades

  L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

  La persona interessada pot exercir els drets següents:

  • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
  • Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
  • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
  • Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
  • Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
  • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

  Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

  • Es requereix complimentar un model específic de formulari, per mitjà de la seu electrònica ( https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=890 ) o presencialment o per correu a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues ubicada al C/ Sant Antoni, 31 de Sant Cugat Sesgarrigues (CP:08798) i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
  • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

  L’ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

  • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
  • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
  • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

  Drets d'imatge

  A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

  • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
  • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
  • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible