Calendari fiscal

Calendari fiscal per a l'any 2016:

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Del 5 de febrer al 5 d’abril

 

Impost sobre Béns Immobles Urbans-no domiciliats

De l’1d’abril al 2 de juny

 

Impost sobre Béns Immobles Urbans-domiciliats (1a. fracció)

1 de juny

 

Impost sobre Béns Immobles Urbans- domiciliats (2a.fracció)

2 de novembre

 

Impost sobre Béns Immobles Especials

Del 1 d’abril al 2 de juny

 

Impost sobre Activitats Econòmiques

Del 2 de setembre al 3 de novembre

 

Impost sobre Béns Immobles Rústics

Del 2 de setembre al 3 de novembre

 

Impost sobre Béns Immobles Rústics

Del 2 de setembre al 3 de novembre

 

Altres tributs

De l’1 d’abril al 2 de juny