Tràmits i gestions

Categoria:
 1. Concertar visites al metge i/o infermera
  Concertar visites amb el metge i/o infermera de Sant Cugat Sesgarrigues.Consulteu l'horari d'atencióen l'enllaç a l'apartat serveis que trobareu al final de la pàgina. Fora de l'horari d'atenció del …
 2. Reserva d'un espai o material municipal
  Podeu sol·licitar l'ús d'espais i materials municipals, ja sigui per a una activitat privada, o per a una entitat. Per veure la llista d'espais i mateirals podeu consultar l'enllaç a la descripció …
 3. Comunicació d'obres
  Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament la realització de: 1) Obres d’escassa entitat constructiva als habitatges sempre que es facin en finques no catalogades, com per exemple obres per a: •…
 4. Llicència d'obres majors
  Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per la legislació vigent, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, les actuacions següents: •Obra nova (…
 5. Llicència d'obres menors
  Aquest tràmit permet la sol•licitud de l'inici d’obres que segons el tipus d’actuació i les ordenances municipals es poden dividir en: obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa, sense …
 6. Manteniment de contenidors
  Sol·licitud d'algun tipus d'actuació (neteja, buidatge, col·locació, etc.) sobre els contenidors d'escombraries i/o de recollida selectiva.
 7. Subvencions a entitats
  Aquest tràmit permet accedir a qualsevol de les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament destinades a entitats del municipi que estiguin en període de presentació de sol·licituds. Requisits a …
 8. Petició del servei d'atenció domiciliària
  Aquest tràmit permet accedir a un servei d'atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d'activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les …
 9. Petició del servei de teleassistència domiciliària
  Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència per a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc. es troben en una situació de risc que fa necessària …
 10. Cens d'animals de companyia i llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos
  Aquest tràmit permet d'una banda, inscriure al cens els animals de compnayia que resideixen al municipi, modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals o bé donar-lo de baixa (per mort …
 11. Preinscripció i matriculació a la llar d'infants
  Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a les llars d'infants públiques. Requisits a complir: Cal complir els requisits següents: 1. L'infant …
 12. Certificats i volants de Padró
  Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de: a) una persona en un domicili (ja sigui actual o …
 13. Permís d'armes d'aire o gas comprimit (4a categoria) i armes utilitzables en activitats lúdico-esportives (airsoft i paintball)
  Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l'ús i tinença d’armes d'aire o gas comprimit i les utilitzades en activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball. És a dir, armes de 4a …
 14. Certificat d'inscripció o estat en el registre civil
  Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica la inscripció al registre civil del naixement, defunció o matrimoni, o certifica la fe de vida o estat, ja sigui literalment o en extracte. …
 15. Exercici del dret d'accés (LOPD)
  Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l'Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat …
 16. Instància genèrica
  Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic. Mé…
 17. Petició de casament civil
  Aquest tràmit és el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els …
 18. Presentació de factures de proveïdors
  Aquest tràmit permet als proveïdors de l'Ajuntament que hagin lliurat un bé, un subministrament o un servei, presentar la corresponent factura al Registre. Els proveïdors de l'Ajuntament poden …
 19. Queixes i suggeriments
  Aquest tràmit us permet presentar la queixa o suggeriment que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com les idees que ajudin a millorar el servei de l'…
 20. Autorització o comunicació per encendre foc
  En el període comprès entre la 2ona quinzena de març a la 1a quinzena d'octubre aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la …
 21. Petició de recollida de mobles i andròmines
  Aquest tràmit permet sol·licitar el servei destinat a la recollida de mobles, fustes i trastos vells, complint les condicions que fixi l'Ajuntament. Requisits a complir: No cal complir cap requisit …
 22. Domiciliació d'impostos i taxes municipals
  Aquest tràmit permet demanar la domiciliació bancària del pagament d'impostos i taxes municipals, canviar la domiciliació o donar-la de baixa. Alguns dels tributs que es poden domiciliar són: - …
 23. Modificació de dades tributàries municipals
  Aquest tràmit permet sol·licitar la modificació o correcció de les dades d'un tribut com ara nom, adreça i/o altres. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic. Més informació: …
 24. Comunicació de primera ocupació i retorn d'avals
  Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. Simultàniament s'acordara el retorn dels avals dipositats. Requisits a complir: Cal complir els requisits …
 25. Llicència d'ocupació temporal de la via pública per obres
  Aquest tràmit permet realitzar la sol.licitud d'autorització per a l'ocupació temporal de la via pública amb motiu de la realització d'obres amb: - tanques de precaució - runes en sac - runes en …
 26. Inscripcions als cursos de la piscina municipal
  Inscripció als cursos de natació: Per inscriure’s als cursos cal presentar a l’ajuntament el formulari d’inscripció d’infants o d’adults (us ho podeu descarregar des de la web santcugatsesgarrigues.…
 27. Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries per ús continuat de la deixalleria
  D'acord amb l'Ordenança fiscal nº11: Ordenança fiscal vigent sobre taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, podeu demanar la targeta i per sol•licitar la …
 28. Inscripcions a les activitats esportives
  Durant el curs 2018-2019 s'ofereix des de la Regidoria d'Esports diferents activitats esportives al nostre municipi. Una oferta d'activitats amplia, variada i per a totes les edats.. Totes les …