Comunicació d'obres

Descripció

Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament la realització de: 1) Obres d’escassa entitat constructiva als habitatges sempre que es facin en finques no catalogades, com per exemple obres per a: •Treballs a l’interior d’habitatges que no afectin a la distribució com: - enrajolat - substitució o col•locació de paviment - substitució o col•locació de sanitaris, mobiliari, marbres, portes - substitució o col•locació de falsos sostres - pintat i estucat de parets - instal•lació d’aigua, llum i gas - canvi de desguàs •Reparacions puntuals de cobertes i terrats •Treballs de jardineria, neteja, desbrossament de jardins privats o a interiors de solars, que no representin destrucció de jardins existents. •Tala d’arbres fins màxim 3 unitats. •Arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta (PB+1), sense instal•lació de bastida, cistella, ni cap altre element auxiliar. 2) Obres d’adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d’activitats establertes sense autorització que es poden acollir al règim de comunicació en aplicació de la Llei 12/2012, modificada per la Llei 14/2013, en tant que compleixin simultàniament: disposar d’una superfície útil d’exposició i venda al públic de fins a 500 m², no afectin a edificis protegits ni tinguin impacte sobre el domini públic, pertanyin a les activitats compreses en l’annex de la referida Llei 12/2012 o de la seva modificació 2.1) Obres per a: •instal•lacions elèctriques, llauneria, aire condicionat, .... •col•locació de rètol •pintura o revestiment de paraments •substitució o col•locació de falsos sostres •substitució o col•locació de paviment •substitució o col•locació de sanitaris, mobiliari, portes 2.2) Obres per a: •modificació de distribució, entesa com l’enderroc d’envans i/o la nova construcció amb independència del material emprat (sense afectació en el conjunt estructural, ni variació de superfície o volum, ni canvi d’ús) •instal•lació o modificació de l’aparador 3. Obres de serveis i instal•lacions: •col•locació de pals, pera a la instal•lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries en caràcter provisional •col•locació de provisionals d’obra •execució de cales i sondatges •execució de rases o canalitzacions per a escomeses o avaries que no alterin la xarxa general de distribució i d’una llargada màxima de 15 metres •instal•lació, reparació d’avaria, renovació d’escomesa (canvi de canonada, canvi d’aforament, connexió de bloc, canvi o instal•lació de vàlvula, fuita rebentada) o variant de la línia aèria de baixa tensió •instal•lació d’aigua directa •instal•lació d’escomesa provisional d’obra (instal•lació de comptador) •instal•lació, reparació d’avaria o renovació d’escomesa d’incendi •reparació de tapes i d’armaris de serveis Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic Més informació: Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en les Ordenances municipals. Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat. Normativa general: •Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors •Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors •Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya •Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics •Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. •Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Positiu Normativa reguladora del silenci administratiu: •Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl. •Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Temps de resolució

Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar en el termini d'un mes l'adequació de les obres a la comunicació realitzada.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Preu de la tramitació

Segons ordenança municipal

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Presencial

On es pot fer

Documentació necessària

  • Croquis de l'estat proposat amb la realització de les obres o treballs, sempre que es pretengui variar la disposició original.
  • Sol·licitud de comunicació prèvia (Word, 48 kB)
    Sol·licitud