Portada > Ajuntament - seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Comunicació de primera ocupació i retorn d'avals

Comunicació de primera ocupació i retorn d'avals

Descripció

Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. Simultàniament s'acordara el retorn dels avals dipositats. Requisits a complir: Cal complir els requisits següents: 1. Certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada. Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Transcorregut el termini previst sense que s’hagi dictat cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s’ha d’entendre desestimada. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Temps de resolució

No hi cap tipus de resposta.Es pot regular per ordenança un control per si la comunicació no és correcta requerir una esmena.

Qui el pot demanar

La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Presencialment

On es pot fer

Documentació necessària

  • Sol·licitud primera ocupació (Word, 25 kB)
    Imprès sol·licitud
  • Fotocopia compulsada de la perceptiva llicència d’obres de nova planta
  • Fotocopia compulsada de la perceptiva llicència d’obres de nova planta
  • Quatre fotografies de l’edifici o instal•lació i els seu entorn i dues dels vials adjacents
  • Aportar Certificat del Gestor de residus de la construcció (Decret 161/2001)