Portada > Ajuntament - seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Domiciliació d'impostos i taxes municipals

Domiciliació d'impostos i taxes municipals

Descripció

Aquest tràmit permet demanar la domiciliació bancària del pagament d'impostos i taxes municipals, canviar la domiciliació o donar-la de baixa. Alguns dels tributs que es poden domiciliar són: - Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) - Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) Requisits a complir: Cal complir els requisits següents: 1. Disposar d'un número de compte bancari. 2. Ser el titular de la taxa o impost Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Temps de resolució

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

A la pàgina web de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

Iniciar el tràmit

Presencialment

Cal adreçar-se a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de Vilafranca del Penedès

On es pot fer

C/ de la Lluna 4-6, Vilafranca del Penedès

Tel. 93 818 12 89

Correu-e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Horari: Dilluns a divendres 09.00 a 13:00h