Llicència d'obres menors

Descripció

Aquest tràmit permet la sol•licitud de l'inici d’obres que segons el tipus d’actuació i les ordenances municipals es poden dividir en: obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa, sense projecte tècnic ni direcció facultativa i les obres d’instal•lacions de serveis en el domini públic municipal. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic. Més informació: Normativa general: •Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors •Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors •Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya •Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics •Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. •Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Positiu, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació. Normativa reguladora del silenci administratiu: •Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl. •Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Temps de resolució

2 mesos

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Preu de la tramitació

Segons ordenança fiscal, que podeu consultar el en l'enllaç de documentació oficial al final de la pàgina.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Presencial

On es pot fer

Documentació necessària

 • Imprès de sol·licitud d'obres menors (Word, 202 kB)
  Sol·licitud
 • Documents d’identificació del promotor
 • Documents d’identificació de la finca on es vol fer l'obra
 • Descripció detallada de l'obra
 • Termini previst per realitzar-la
 • Plànol de situació
 • Dues còpies del projecte bàsic i d'execució i visat si s'escau
 • Assumeix dels tècnics visat
  Document que justifica quin tècnic es fa responsable de l'obra, degudament autoritzat pel Col·legi professional corresponent
 • Sol·licitud d'ocupació de la via pública diferent de l'estàndard establerta normalment a la llicència concedida(si escau).
 • Fotografia de l'edifici
  Si l'obra afecta la façana