Portada > Ajuntament - seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Petició del servei d'atenció domiciliària

Petició del servei d'atenció domiciliària

Descripció

Aquest tràmit permet accedir a un servei d'atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d'activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana o per al seu desenvolupament personal i social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Ofereix suport i assistència en: higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.), ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar), control de l'alimentació, control de la medicació i cura de la salut, menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia, acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc., orientació en l'administració de l'economia de la llar. Requisits a complir: Cal complir els requisits següents: 1. Tenir un estat de salut fràgil i/o patir dificultats d'àmbit social. Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Temps de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Preu de la tramitació

Segons ordenança municipal que podeu consultar a l'enllaç de documentació oficial que trobareu al final de la pàgina

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Cal demanar cita a Serveis Socials a través de l'Oficina d'atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

On es pot fer