Portada > Ajuntament - seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Petició del servei de teleassistència domiciliària

Petició del servei de teleassistència domiciliària

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència per a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc. es troben en una situació de risc que fa necessària una atenció continuada. El servei dóna dret a disposar d'un aparell al domicili que possibilita mantenir un contacte verbal en cas de situacions d'urgència o necessitat. Requisits a complir: Cal complir els requisits següents: 1. Disposar de telèfon i xarxa elèctrica en el domicili. Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Temps de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Preu de la tramitació

Segons ordenança municipal que podeu consultar a l'enllaç de documentació oficial que trobareu al final de la pàgina.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Cal demanar cita a Serveis Socials, a través de l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament.

On es pot fer