Portada > Ajuntament - seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Preinscripció i matriculació a la llar d'infants

Preinscripció i matriculació a la llar d'infants

Descripció

Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a les llars d'infants públiques. Requisits a complir: Cal complir els requisits següents: 1. L'infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes el dia 1 de setembre del curs escolar i fins a 3 anys. (Excepte que hi hagin places disponibles) Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Termini sol·licitud

del 30 d'abril al 11 de maig 2018 preinscripcions, del 4 al 8 de juny 2018 matrícules

Temps de resolució

El termini de resolució és el que determina el calendari anual de preinscripció i matriculació al municipi per a les escoles bressol.

Qui el pot demanar

El pare, la mare o tutor/a de l'infant. La sol·licitud també la pot presentar una altra persona, degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Preu de la tramitació

Segons ordenança municipal que podeu consultar a l'enllaç de documentació oficial que trobareu al final de la pàgina

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Ompliu el formulari que podeu descarregar clicant aquí,  i envieu-lo a través de l'e-tram a l'enllaç "Inicar tràmit". Per fer la preinscripció només cal presentar aquest formulari, i no caldrà que vagi singat manualment, ja que en fer el tràmit per internet ja queden signats electrònicament, i documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats, si és el cas.

En el procés de matricula caldrà aportar tota la documentació que es descriu a l'apartat de "documentació necessària", d'aquest tràmit.

 

Iniciar el tràmit

Presencialment

Anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en horari d'atenció al públic, i lliurar el formulari que podeu descarregar clicant aquí.

Per fer la preinscripció només cal presentar aquest formulari, i la documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats, si és el cas. En el procés de matricula caldrà aportar tota la documentació que es descriu a l'apartat de "documentació necessària", d'aquest tràmit.

 

On es pot fer

Documentació necessària

  • Documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats. Presentar per tramitar la preinscripció.
  • Fotocopia del llibre de família. Presentar per tramitar la matrícula.
  • Fotocopia del DNI del pare i de la mare. Presentar per tramitar la matrícula
  • Certificat de convivència. Presentar per tramitar la matrícula.
  • Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o Tarja sanitària de l'alumne. Presentar per tramitar la matrícula.
  • Fotocòpia carnet de vacunes. Presentar per tramitar la matrícula.
  • Imprès de l'entitat bancària on hi constin les dades. Presentar per tramitar la matrícula
  • Full de domiciliació bancària on s'hagi de domiciliar la quota mensual. Presentar per tramitar la matrícula.