Portada > Ajuntament - seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Preinscripció i matriculació a la llar d'infants

Preinscripció i matriculació a la llar d'infants

Descripció

Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a les llars d'infants públiques. Requisits a complir: Cal complir els requisits següents: 1. L'infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes el dia 1 de setembre del curs escolar i fins a 3 anys. (Excepte que hi hagin places disponibles) Més informació: Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Termini sol·licitud

del 13 al 24 de maig 2019 preinscripcions, del 19 al 26 de juny 2019 matrícules

Temps de resolució

El termini de resolució és el que determina el calendari anual de preinscripció i matriculació al municipi per a les escoles bressol.

Qui el pot demanar

El pare, la mare o tutor/a de l'infant. La sol·licitud també la pot presentar una altra persona, degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Preu de la tramitació

Segons ordenança municipal que podeu consultar a l'enllaç de documentació oficial que trobareu al final de la pàgina

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Ompliu el formulari que podeu descarregar clicant aquí  i envieu-lo a través de l'e-tram a l'enllaç "Inicar tràmit". Per fer la preinscripció només cal presentar aquest formulari, i no caldrà que vagi singat manualment, ja que en fer el tràmit per internet ja queden signats electrònicament, i documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats, si és el cas.

En el procés de matricula caldrà aportar tota la documentació que es descriu a l'apartat de "documentació necessària", d'aquest tràmit.

 

Iniciar el tràmit

Presencialment

Anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en horari d'atenció al públic, i lliurar el formulari que podeu descarregar en els arxius adjunts.

Per fer la preinscripció només cal presentar aquest formulari, i la documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats, si és el cas. En el procés de matricula caldrà aportar tota la documentació que es descriu a l'apartat de "documentació necessària", d'aquest tràmit.

 

On es pot fer

Documentació necessària

  • Documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats. Presentar per tramitar la preinscripció.
  • Fotocopia del llibre de família. Presentar per tramitar la matrícula.
  • Fotocopia del DNI del pare i de la mare. Presentar per tramitar la matrícula
  • Certificat de convivència. Presentar per tramitar la matrícula.
  • Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o Tarja sanitària de l'alumne. Presentar per tramitar la matrícula.
  • Fotocòpia carnet de vacunes. Presentar per tramitar la matrícula.
  • Imprès de l'entitat bancària on hi constin les dades. Presentar per tramitar la matrícula
  • Full de domiciliació bancària on s'hagi de domiciliar la quota mensual. Presentar per tramitar la matrícula.