Títol de família nombrosa

El títol de família nombrosa és un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i que reporta diversos beneficis en tot l'Estat. Aquest títol és expedit i renovat per la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

El títol de família nombrosa dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada membre de la família, d'ús personal i intransferible, vàlid a Catalunya i a tot l'Estat, que permet gaudir d'avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials. El títol individual es lliura juntament amb el títol de família nombrosa.

Qui el pot demanar?

Famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comun

On es presta