Projecte de Reparcel·lació SUD 11

Mitjançant Decret de l'Alcaldia 145/2018 de data 2 d'octubre de 2018 es va aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del Sòl Urbanitzable Delimitat núm. 11 del POUM de Sant Cugat Sesgarrigues.

Es sotmet el Projecte de Reparcel·lació a informació pública, pel termini d’un mes.

Darrera actualització: 17.06.2020 | 11:13