CONVOCATÒRIA PER A COBERTURA DEFINITIVA PLAÇA VACANT DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE SERVEIS TÈCNICS CORRESPONENTS A OFERTA PÚBLICA ESTABILITZACIÓ DE 2022

La present convocatòria de selecció de personal té per objecte la selecció d’una plaça de Tècnic/a de Gestió de Serveis Tècnics en règim de funcionàri/a de carrera de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues enquadrada en l'escala d'Administració General, subescala de Gestió, grup A, subgrup A2, a proveir mitjançant concurs, torn lliure, dins del procés d’estabilització de l’ocupació temporal en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Podeu consultar tota la informació de la convocatòria en els arxius adjunts. És important omplir els formularis que s’adjunten i no utilitzar els que figuren en el document de bases o de l’Anunci publicat al BOPB.

Així mateix, s’adjunta l’Ordenança Fiscal que regeix el pagament de la taxa per participar en el procés selectiu. La taxa es correspon a l'Epígraf 7 de l'Art. 6 de l'Ordenança Fiscal núm. 8.

Cal acreditar documentalment el pagament de la taxa i els supòsits d’exempció o de bonificació d’aquesta.

El termini de presentació de persones interessades finalitza el 10 de juliol de 2023.

Darrera actualització: 12.06.2023 | 13:32