Projecte de pont sobre la riera de Sant Marçal i arranjament dels accessos a Can Suriol

L'Ajuntament ha aprovat inicialment el Modificat i actualització del Projecte de pont sobre la riera de Sant Marçal i arranjament dels accessos a Can Suriol, amb un pressupost d’execució per contracte de 93.593,96€ i 19.654,73€ d’IVA (Total IVA inclòs: 113.248,69€).

Se sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i DOGC, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2017 s'ha aprovat definitivament el Projecte.

Darrera actualització: 06.02.2021 | 13:26