Certificats i volants de Padró

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de:

  1. una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents domicilis del municipi amb anterioritat),
  2. diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant o certificat col·lectiu)
  3. o, una persona difunta que residia en un domicili. 

Requisits a complir:

Cal complir els requisits següents:

1. Estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat.

Més informació:

Normativa general:

  • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local:

  • Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quin cost té:

En el cas dels volants és gratuït, i en el cas dels certificats el preu és d'1€.

Quan es dóna resposta:

En el cas del volant, resolució immediata. En el cas del certificat, el termini legal és de tres mesos a comtemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). [posar compromís de la carta de serveis, si existeix

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 12.03.2021 | 10:40