Nota informativa respecte a les infraccions de trànsit

Dijous, 13 de febrer de 2020 a les 00:00

Respecte a les multes per infraccions d’excés de velocitat detectades pel radar instal·lat a la carretera BV-2429 al seu pas pel nucli de Sant Cugat Sesgarrigues, l’Ajuntament INFORMA:

  1. Mitjançant Decret de l’Alcaldia 206/2019 es va incoar procediment per la revisió d’ofici de les sancions imposades a conseqüència de les denúncies derivades de les infraccions de trànsit captades pels cinemòmetres ubicats a la carretera provincial BV-2429.
  2. La revisió d’ofici venia motivada, fonamentalment, per la ja expressada manca de competència de l’Ajuntament per imposar sancions degut a infraccions d’excés de velocitat detectades per radar, publicada en unes notes informatives del mes de juliol i de setembre de 2019 publicades al web de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
  3. En data 27 de setembre de 2019 l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues va sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, l’emissió d’un dictamen previ preceptiu per anul·lar les resolucions municipals sancionadores. En sessió de 22 d'octubre de 2019, el Ple de la Comissió Jurídica Assessora va admetre a tràmit la petició referida.
  4. La Comissió Jurídica Assessora en sessió de 30 de gener de 2020 va emetre el dictamen núm. 30/2020, de caràcter favorable a la revisió d’ofici. Les conclusions del mateix són les següents: “S’informa favorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de les resolucions sancionadores (...).”.
    Es pot consultar el text íntegre de l’informe a la pàgina web de la Comissió Jurídica Assessora o a través de l'enllaç següent: http://cja.gencat.cat/web/.content/continguts/actualitat/Ultims_dictamens/2020/1_Gener/dictamen-0030-2020-12762.pdf
  5. En base al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en els propers dies, l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, emetrà l’acord per Declarar lanul·litat de ple dret dels expedients sancionadors.

En aquest moment, l’Ajuntament publicarà una nova nota informativa per detallar el procediment de retorn dels imports que les persones sancionades varen abonar.

Darrera actualització: 07.03.2020 | 13:47