Ordenança reguladora de l'estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda

CONSULTA TANCADA

PUBLICACIÓ: 18 de novembre de 2021

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES, CONSIDERACIONS I SUGGERIMENTS: del 19 de novembre de 2021 al 19 de desembre de 2021 ambdós inclosos

Antecedents i problemes que es pretenen solucionar amb la nova normativa:

En l’actualitat, existeix un buit normatiu en allò que fa referència a la regulació de les reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

La regulació de les reserves, les seves peculiaritats i els requisits pel llur establiment, volen compatibilitzar la utilització d’aquestes per part d’aquells que en tenen dret, amb el seu legal ús i amb la voluntat d’aconseguir un equilibri respectuós entre els diversos usos i objectes que intervenen en l’ús i ocupació de l’espai públic.

La necessitat i oportunitat de l’aprovació de la nova normativa:

La situació descrita en l’apartat anterior fa imprescindible la redacció d’una ordenança que té per finalitat regular els diferents tipus de reserves especials per a l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

La matèria objecte d’aquesta regulació és competència municipal conforme al que s’estableix als articles 25.1 i 25.2 lletra g) de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local i a l’article 66.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya

Els objectius de la norma:

  1. Facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, permetent l'estacionament dels vehicles de turisme que utilitzen en llocs que, encara estant prohibit l'estacionament d'altres vehicles, no causen greu interrupció a la circulació o bé facilitant l’estacionament en llocs on, tot i estar permès, es donen unes característiques que impedeixen a les persones amb mobilitat reduïda l’estacionament amb facilitat.
  2. Regular la creació de places, reserves d'aparcament i estacionaments de persones amb mobilitat reduïda. Aquestes reserves podran ser:
  • Reserves especials d’ús públic.
  • Reserves especials d’ús privatiu a petició de particulars
  1. Definir de manera clara altres permisos d’estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

Solucions Alternatives:

Desenvolupar polítiques públiques de sensibilització ciutadana i d’acompanyament de les persones amb mobilitat reduïda.

 

Darrera actualització: 22.12.2021 | 09:30
Darrera actualització: 22.12.2021 | 09:30