Modificació puntual del POUM (MPPOUM) en l'àmbit dels polígons d'actuació urbanística no desenvolupats (PAU-1, PAU-2, PAU-4)

CONSULTA TANCADA

PUBLICACIÓ: 9 de març de 2023

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES, CONSIDERACIONS I SUGGERIMENTS: del 9 de març fins al 9 d'abri de 2023 ambdós inclosos.

Antecedents i problemes que es pretenen solucionar amb la nova normativa: 

El planejament urbanístic general vigent a Sant Cugat Sesgarrigues és el Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant, POUM) aprovat definitivament en data 19 d’octubre de 2006 amb text refós aprovat el 22 de febrer de 2007 i publicat el 25 de maig de 2007.

El POUM delimitava quatre polígons d’actuació urbanística (PAU) de caràcter residencial i únicament s’ha desenvolupat el PAU-3, amb 5 habitatges unifamiliars en filera. Els altres 3 PAUs no desenvolupats preveuen unes densitats elevades que, en cas d’executar-se, suposaria un augment poblacional desmesurat amb 202 habitatges nous al municipi (amb 30, 141 i 31 habitatges respectivament), quan actualment el municipi disposa d’uns 350 habitatges. Actualment el municipi no està preparat per absorbir aquest creixement a nivell de serveis i no hi ha una demanda tant elevada. 

Des de l’Ajuntament es considera del tot necessari revisar la ordenació dels tres PAUs no desenvolupats (PAU-1, PAU-2 i PAU-4), així com les seves densitats, edificabilitat atorgada i les cessions públiques previstes, per tal de garantir uns desenvolupaments ajustats a les necessitats del municipi. 

La necessitat i oportunitat de l'aprovacio de la nova normativa:

El POUM de Sant Cugat Sesgarrigues planteja un creixement residencial desmesurat en relació a la demanda d’habitatge existent tant en el propi municipi com en el seu entorn.

Aquests desenvolupaments previstos pel planejament municipal també sobrepassen el creixement màxim que estableix el planejament territorial (el Pla territorial Metropolità de Barcelona, mentre no entri en bigot el Pla territorial parcial del Penedès). En aquest sentit, la reducció del potencial residencial que té el municipi, amb un POUM redactat en un moment de conjuntura econòmica molt diferent a l’actual, és també una necessitat perseguida per la norma d’adaptació a les directrius del planejament de rang superior.

Els objectius de la norma:

La MPPOUM en l’àmbit dels polígons d’actuació urbanística no desenvolupats (PAU-1, PAU-2 I PAU-4) proposarà els objectius següents:

- Dimensionar els futurs creixements a les necessitats reals

- Millorar la qualitat de l’espai públic

-  Adequar les densitats residencials

- Adequar les condicions de parcel·la mínima

- Adequar les qualificacions de zona segons la realitat

- Revisar la façana urbana de la carretera BV-2429 (PAU-2)

- Revisar l’àmbit de compleció del carrer de la Masia (PAU-1 i PAU-4)

Solucions Alternatives:

Seguidament es presenten quatre alternatives diferents per tal de solucionar els problemes que s’han plantejat en el primer apartat, entenent que l’alternativa de no fer canvis en el POUM no genera un desenvolupament ajustat a les necessitats del municipi ni al planejament territorial.

a) Redacció d’un nou POUM, que substitueixi el del 2007, per adequar-lo a un model urbà i territorial més sostenible, a les necessitats actuals, les previsions de creixement futur, al planejament territorial vigent i al marc legal actual. Aquesta alternativa, que permet abordar tots els problemes de cop, és amb diferència la més costosa en temps i recursos.

b) Modificació puntual de les normes urbanístiques per tal de canviar l’articulat de les densitats d’habitatges, la tipologia residencial, les alçades reguladores, les condicions de parcel·la i actualitzar el marc legal vigent. Això no obstant, aquesta alternativa no podria modificar l’ordenació prevista en els sectors o en els PAU, i per tant el seu encaix amb el nucli i especialment la qualitat de l’espai públic es mantindrien igual.

c) Revisar l’ordenació dels tres PAUs no desenvolupats mitjançant modificacions puntuals independents per a cada polígon. Aquesta alternativa permet assolir, amb un bon nivell d’incidència i a mig termini, els objectius específics de la problemàtica de la densitat dels PAUs previstos en el POUM vigent. També, en tractar-se exclusivament de sòl urbans i sense increment de sostre ni de densitat, no es preveu el requeriment de tramitació ambiental, la qual cosa pot agilitzar el desenvolupament i aprovació de les Modificacions. Per contra, cal invertir més recursos en la gestió prèvia (concurs, adjudicació, contractació,...) i els costos globals són més elevats ja que cal tramitar més instruments.

d) Revisar l’ordenació dels tres PAUs no desenvolupats mitjançant una única modificació puntual. Aquesta alternativa té tots els avantatges de l’alternativa anterior, però al tramitar-se en un únic document permet tractar el 3 sectors amb el mateix criteri i estalvia costos. En tant que els tres PAUs presenten una problemàtica similar, no es preveu cap urgència particular d’un PAU respecte els altres.

Per tant, i seguint les recomanacions del “Document estratègic davant la problemàtica de densitat d'habitatges dels PAU del POUM de Sant Cugat Sesgarrigues”, elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’alternativa que es considera més adequada és la Modificació puntual dels PAU-01, PAU-02 i PAU-04. 

Darrera actualització: 18.04.2023 | 17:04
Darrera actualització: 18.04.2023 | 17:04