Reglament de l'ús de l'Aula d'Estudi ubicada a l'equipament municipal "La Gruta"

CONSULTA TANCADA

PUBLICACIÓ: 27 de febrer de 2024.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES, CONSIDERACIONS I SUGGERIMENTS: del 28 de febrer de 2024 a l'11 d'abril de 2024 ambdós inclosos.

Antecedents i problemes que es pretenen solucionar amb la nova normativa:

La Gruta és un equipament cultural municipal de dues plantes (formava part del conjunt patrimonial de l’antic Sindicat Agrícola Cooperatiu).

Actualment, la planta superior que es composa de diferents despatxos, funciona com un espai de trobada d’entitats on diferents associacions del poble poden disposar de despatx i espais on reunir-se en un context de convivència, compartir i integració social.

Ubicació:
C/ Nostra Senyora de Montserrat 3 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues - Barcelona (Catalunya).
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Lloc web: www.santcugatsesgarriguesentitats.cat

Un d’aquests despatxos de la planta superior és l’espai habilitat com a aula d’estudi autònoma i independent de l’obertura de ‘La Gruta’, objecte d’aquest reglament.

És amb la finalitat de regular l’ús de l’aula d’estudi ubicada a l’equipament municipal ‘La gruta’ de Sant Cugat Sesgarrigues que es té la voluntat d’aprovar un Reglament.

La necessitat i oportunitat de l'aprovació de la nova normativa:

La situació descrita en l’apartat anterior fa imprescindible la redacció d’un Reglament que reguli el funcionament i la prestació pública de servei de l’aula d’estudi ubicada al local ‘La Gruta’.

El servei consistirà en la cessió de l’aula d’estudi de forma autònoma prèvia reserva, amb un dia com a mínim d’antelació, a través d’un formulari habilitat a la pàgina web de l’Ajuntament on s’haurà d’identificar, indicar la franja horària a reservar, els dies i si requereix d’alguna necessitat especial, segons els horaris establerts de dilluns a diumenge de 9:00 a 21:00h, durant tot l’any excepte durant el mes d’agost.

La cessió s’atorgarà a totes les persones amb caire individual o col·lectiu que per motius d’estudi o formació necessitin un espai de treball tranquil per estudiar, preparar algun treball, realitzar una activitat formativa, etc. així com per oferir un espai de creació i aprenentatge. Els infants menors de 14 anys precisaran d’una persona adulta que es responsabilitzi de la seva vigilància i control.

La matèria objecte d’aquesta regulació és competència municipal conforme al que s’estableix als articles 25.1 i 25.2 lletra m) de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local i a l’article 66.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Els objectius de la norma:

L’objecte del Reglament és la regulació del el funcionament i la prestació pública de servei de l’aula d’estudi ubicada al local ‘La Gruta’:

Es pretén regular:
Determinació de l’espai, les seves característiques i funcions.
Les normes d’ús.
Incompliment de les normes d’ús. Infraccions i sancions.ç
 
Solucions alternatives:
 
Atès que es tracta de regular els usos de l’equipament no es contempla altra solució, reguladora o no reguladora.

 

Darrera actualització: 18.04.2024 | 12:27
Darrera actualització: 18.04.2024 | 12:27