Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos d'aigua en situació de sequera

CONSULTA TANCADA

PUBLICACIÓ: 27 de febrer de 2024.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES, CONSIDERACIONS I SUGGERIMENTS: del 28 de febrer de 2024 a l'11 d'abril de 2024 ambdós inclosos.

Antecedents i problemes que es pretenen solucionar amb la nova normativa: 

Davant la situació actual de sequera que pateix bona part del territori de Catalunya l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya va acordar la Resolució  ACC/220/2024, d'1 de febrer, per la qual es declara l'estat d'emergència I per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, es declara la sortida d'alerta de la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona i s'actualitzen diversos estats de sequera pluviomètrica (DOGC Núm. 9093 - 2.2.2024).

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament és partidari d’adoptar mesures concretes que possibilitin reduir el consum d’aigua que es produeix en el municipi i maximitzar-ne el control de l’aigua que es consumeix. 

És per això que és necessari regular les mesures aplicables al servei i a les persones usuàries en situació de sequera, amb la finalitat de garantir el control, el compliment de les dotacions màximes i de la resta de limitacions aplicables a l’ús de l’aigua en cada escenari de sequera.

Per aquest motiu, es vol elaborar una Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera al municipi de Sant Cugat Sesgarrigues.

La necessitat i oportunitat de l'aprovació de la nova normativa:

Davant el context d’escassetat de recursos hídrics és necessària la col·laboració de totes les administracions implicades i altres entitats que prestin el servei, alhora que l’esforç i la participació de la ciutadania, per tal de promoure conductes associades a l’estalvi de l’aigua i minimitzar el risc de desabastament de la població. 

Així, atesa la incidència directa de la regulació dels usos de l’aigua en situació de sequera en l’àmbit de la prestació del servei de subministrament d’aigua de competència municipal, és necessari regular les mesures aplicables al servei i als seus usuaris en situació de sequera, amb la finalitat de garantir el control, el compliment de les dotacions màximes i de la resta de limitacions aplicables a l’ús de l’aigua en cada escenari de sequera.

En compliment de l’anterior, amb els objectius de protecció del medi, de garantir l’ús racional de l’aigua, de garantir la prestació del servei de subministrament d’aigua a la població i de dotar a l’Ajuntament de les mesures necessàries per fomentar l’estalvi en els consums d’aigua i regular els usos de l’aigua en el municipi en situació de sequera, s’adopta una ordenança que contempla un seguit de limitacions particulars, pensades per als municipis de les conques internes de Catalunya.

La situació descrita fa imprescindible la redacció d’una ordenança que reguli les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera al municipi de Sant Cugat Sesgarrigues.

La matèria objecte d’aquesta regulació és competència municipal conforme al que s’estableix als articles 25.1 i 25.2 lletres b) i c) de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local i a l’article 66.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Els objectius de la norma:

L’objecte de l’ordenança és la regulació dels usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable de competència municipal i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera:
 
Es pretén regular:
 
Àmbit d’aplicació
Òrgans competents
Responsabilitats de les entitat subministradores 
Mesures extraordinàries aplicables en situació de sequera
Infraccions, sancions, graduació, procediment sancionador i mesures provisionals.
 
Solucions alternatives:
 
Mesures de col·laboració entre l’ens gestor del subministrament i les Autoritats locals contemplades a l’annex de l’ordenança.

Complementa l’ordenança el Reglament del servei d’abastament d’aigua potable municipal i l’Ordenança Municipal d’Estalvi d’Aigua.

Darrera actualització: 18.04.2024 | 12:27
Darrera actualització: 18.04.2024 | 12:27