Pròrroga en el termini de presentació de sol·licituds per a la borsa de treball de Personal d'oficis

Dilluns, 21 d'agost de 2017 a les 00:00

La Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, mitjançant Decret d’Alcaldia 98/2017 de data 3 d’agost de 2017, ha adoptat l’acord de prorrogar durant 10 dies naturals el termini de presentació de sol•licituds per a la formació d’una borsa de treball per a contractacions laborals temporals en la categoria de Personal d’oficis.

Aquest termini es comptarà a partir de l’endemà de la darrera publicació de l'anunci de la pròrroga en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en l’e-tauler de la corporació o en el tauler d’anuncis de la corporació.

Darrera actualització: 07.03.2020 | 14:02