Modificació Puntual del POUM Polígon Industrial La Masia – Modificació de l’article 138 de la Normativa

En la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues de data 19 de novembre de 2019 es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM Polígon Industrial La Masia – Modificació de l’article 138 de la Normativa, per a possibilitar la implantació d’indústries en règim de propietat horitzontal (nova clau 5b-1) i regular la zona indústria aïllada de gran dimensió (nova clau 5b-2).

Es sotmet el Projecte de modificació puntual a informació pública mitjançant anunci en el BOP i en el DOGC, en un dels diaris de major circulació de la província, en l’e-tauler i en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament pel termini d'un mes, amb la finalitat que es puguin formular les reclamacions i observacions que es considerin oportunes.

Darrera actualització: 17.06.2020 | 11:14