Projecte de Modificació Puntual puntual del POUM per eliminar la reserva de sòl per la variant de la ctra. N-340 i per modificar el límit del sud 11 i els seus metres quadrats

  • En el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en data 10 de maig de 2016 es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per eliminar la reserva de sòl per la variant de la ctra. n-340 i per modificar el límit del sud 11 i els seus metres quadrats.
  • En el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en data 20 de desembre de 2016 es va aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM per eliminar la reserva de sòl per la variant de la ctra. n-340 i per modificar el límit del sud 11 i els seus metres quadrats.
  • La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, en sessió de 14 de març de 2017, va adoptar l'acord de Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la supressió de la traça de l'alternativa a l'autovia A-7, de Sant Cugat Sesgarrigues, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient s’incorporin les prescripcions que es detallen:
    1. Cal garantir el manteniment del sistema d’espais lliures vinculant fixat per el POUM a la part sud del SUD-11, pel que fa a la seva funcionalitat, superfície i localització.
    2. Cal mantenir en el SUD-8 l’espai lliure públic dibuixat en el plànol d’ordenació del planejament vigent.
  • En el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en data 11 d'abril de 2017 es va aprovar el Text Refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Cugat Sesgarrigues. Supressió de la traça de l’Alternativa a l’Autovia A-7, en el qual s’han incorporat les prescripcions establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptades en la sessió de 14 de març de 2017.
  • La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 8 de juny de 2017, va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la supressió de la traça de l'alternativa a l'autovia A-7, de Sant Cugat Sesgarrigues.
Darrera actualització: 27.01.2021 | 10:00