Avantprojecte de museïtzació del Forn

L'Ajuntament ha aprovat inicialment l'Avantprojecte de Millora de l’equipament “El Forn – Exposició Rural” i la seva conversió en un espai museístic centrat en la història del sindicat agrícola, amb un pressupost d'execució per contracte de 74.290,00€ i 15.600,90€ d’IVA (Total IVA inclòs: 89.890,90 €).

Se sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i DOGC, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. Transcorreguts els trenta dies i no havent-se presentat reclamacions l'Avantprojecte s'entendrà aprovat definitivament sense la necessitat d'adoptar-se un nou acord.

Darrera actualització: 06.02.2021 | 13:25