Projecte bàsic i executiu de condicionament i urbantizació de la Plaça Joan Sangenís

L'Ajuntament ha aprovat inicialment el Projecte bàsic i executiu de condicionament i urbanització de la Plaça Joan Sangenís en el municipi de Sant Cugat Sesgarrigues, amb un pressupost d’execució per contracte de 133.445,32 € + 28.023,52 € (21% IVA) = 161.468,84 € (IVA inclòs).

Se sotmet  l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOPB, en el DOGC, en l’e-tauler de l’Ajuntament i en el Tauler d’Edictes Municipal, i publicar el Projecte en la Seu Electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. Transcorreguts els trenta dies i no havent-se presentat reclamacions el Projecte Executiu s’entendrà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar-se un nou acord.

Darrera actualització: 16.03.2022 | 09:52