Projecte Bàsic i Executiu d'Espai Públic d'accés a la Zona Esportiva

L'Ajuntament ha aprovat inicialment el Projecte Bàsic i Executiu d'Espai Públic d'accés a la Zona Esportiva amb un pressupost d'execució per contracte de 25.371,84€ i 5.328,09€ d’IVA (Total IVA inclòs: 30.699,93€).

Se sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, en el DOGC, en l’e-tauler de l’Ajuntament i en el Tauler d’Edictes Municipal, i publicar el Projecte en la Seu Electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. Transcorreguts els trenta dies i no havent-se presentat reclamacions el Projecte Executiu s’entendrà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar-se un nou acord.

Termini de presentació d'al·legacions: 27 de setembre de 2021

Darrera actualització: 02.09.2021 | 09:09