DUPROCIM

El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, en la sessió extraordinària tinguda el 15 de juny de 2021, acordava l’aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Sant Cugat Sesgarrigues.

S’ha exposat al públic aquest acord durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» el dia 25 de juny de 2021. L’Anunci també s’ha publicat al Tauler d’Edictes i al tauler d’edictes electrònic (E-tauler) de l’Ajuntament entre els dies 22 de juny de 2021 i 10 d’agost de 2021, ambos inclosos.

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat es considera definitivament aprovat.

Podeu consultar el Document Únic De Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) en l'arxiu adjunt.

Darrera actualització: 15.09.2021 | 09:25
Darrera actualització: 15.09.2021 | 09:25