Memòria Valorada de les Obres de millora de la Xarxa d’aigua potable de Sant Cugat Sesgarrigues

L'Ajuntament ha aprovat inicialment la Memòria Valorada de les Obres de millora de la Xarxa d’aigua potable de Sant Cugat Sesgarrigues, amb un pressupost d'execució per contracte de 729.695,73 € (IVA inclós).

Es sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i DOGC, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. Transcorreguts els trenta dies i no havent-se presentat reclamacions la Memòria Valorada s'entendrà aprovada definitivament sense la necessitat d'adoptar-se un nou acord.

Darrera actualització: 17.06.2020 | 10:32