Modificació Puntual del POUM Polígon Industrial La Masia – Modificació de l’article 138 de la Normativa

En la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues de data 19 de novembre de 2019 es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM Polígon Industrial La Masia – Modificació de l’article 138 de la Normativa, per a possibilitar la implantació d’indústries en règim de propietat horitzontal (nova clau 5b-1) i regular la zona indústria aïllada de gran dimensió (nova clau 5b-2).

L’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM s’ha publicat al BOP de 4 de desembre de 2019, al DOGC núm. 8015 de 3 de desembre de 2019, al diari El Punt Avui, a l’e-tauler i al tauler d’edictes de l’Ajuntament entre els dies 3 de desembre de 2019 i 7 de gener de 2020, sense que durant el període d’informació pública s’hagin formulat reclamacions i observacions.

En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues celebrada el dia 16 de juny de 2020, es va aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM de Sant Cugat Sesgarrigues – Modificació de l’article 138 de la Normativa, per a possibilitar la implantació d’indústries en règim de propietat horitzontal (nova clau 5b-1) i regular la zona indústria aïllada de gran dimensió (nova clau 5b-2).

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès (CTUP) de la Generalitat de Catalunya, en sessió de 13 de juliol de 2020, va aprovar definitivament la Modificació Puntual del POUM suspenent-ne la publicació al DOGC i llur executivitat a la incorporació en el projecte d’unes prescripcions.

Respecte a les prescripcions assenyalades en la Resolució de la CTUP no n’hi havia cap que fes menció a la Modificació per regular la zona indústria aïllada de gran dimensió (nova clau 5b-2).

Respecte a les prescripcions assenyalades en la Resolució de la CTUP relatives a la Modificació per a possibilitar la implantació d’indústries en règim de propietat horitzontal (nova clau 5b-1) aquestes suposaven una modificació substancial del Projecte de modificació puntual del POUM i requerien retrotraure’s al tràmit d’aprovació inicial de la Modificació i tornar a obrir període d’exposició pública, tràmit d’audiència i obtenció de nous informes dels organismes afectats. Així mateix, la seva incorporació requeria un procés d’anàlisi i estudi de llur viabilitat més extens.

Davant d’aquest fet l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues va instar a refer el Text Refós del Projecte de Modificació Puntual del POUM en el qual únicament es fes referència a la Clau 5b-2, aprovada definitivament per la resolució de la CTUP de 13 de juliol de 2020 i sense referències a la clau 5b-1.

En la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues de data 15 de desembre de 2020 es va aprovar el Text Refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Cugat Sesgarrigues – Modificació de l’article 138 de la Normativa, per a regular la zona indústria aïllada de gran dimensió (nova clau 5b-2).

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, en la sessió d’1 de febrer de 2020, va donar conformitat al text refós de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la modificació de l'article 138 de la normativa, per regular la zona d'indústria aïllada de gran dimensió (Nova clau 5B-2), de Sant Cugat Sesgarrigues, promoguda i tramesa per l'Ajuntament. Així mateix va acordar fer-ne publicitat al DOGC a l’efecte de llur executivitat.

L’Anunci de l’acord de la CTUP esmentat es va publicar en el DOGC núm. 8363 de 12 de març de 2021.

Darrera actualització: 17.03.2021 | 10:58