Ordenança general de subvencions

  • PUBLICACIÓ: 26 de febrer de 2020
  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES, CONSIDERACIONS I SUGGERIMENTS: del 27 de febrer de 2020 al 27 de març de 2020 ambdos inclosos
  • MEMÒRIA:

L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues ha iniciat el procediment d’elaboració d’una Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. 

El teixit associatiu del poble és una eina dinamitzadora del municipi i el motor de la seva vitalitat, per això un dels objectius fonamentals d'aquest Ajuntament és continuar impulsant la vida associativa a través dels ajuts econòmics, en forma de subvencions.

Així doncs, l'Ajuntament continua donant suport a projectes i actuacions que es programin des de les entitats que contribueixin a generar una societat més participativa, més oberta, més cohesionada i més solidària. Ara bé, millorant la concessió i l'atorgament que garanteixi l'equitat, l'objectivitat, la transparència i el retorn social.

L'activitat de foment és una modalitat d'actuació administrativa que en l'àmbit de les administracions locals catalanes té el suport legal en els articles 239 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en el títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

La finalitat d'aquesta activitat es promoure i orientar el comportament dels administrats respecte a la realització d'actuacions que satisfan interessos públics generals, entre les manifestacions més significatives de la qual hi ha la concessió de subvencions.

La forma i el procediment de concessió de les subvencions són regulats a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, sens perjudici de les especialitats aplicables a Catalunya derivades de la regulació de les subvencions continguda al Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Des de l’Ajuntament es vol elaborar una ordenança general reguladora de subvencions, establint les regles oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, potenciant simultàniament el control i la transparència que el caràcter de públiques confereix a aquest tipus d’ajudes econòmiques, amb plena subjecció a l’ordenament estatal i autonòmic en la matèria, i adaptant-la a les peculiaritats de l’organització interna de la corporació. 

És per això que és convenient i necessari establir criteris homogenis en la seva tramitació i justificació i, al mateix temps, facilitar la tasca de comprovació que fan els serveis municipals i la pròpia Intervenció pel compliment de la finalitat de la subvenció.

DOCUMENTACIÓ QUE ES PUBLICA:

  • Decret de l'Alcaldia d'Inici de l'Expedient
  • Avantprojecte de l'Ordenança
  • Anunci
Darrera actualització: 08.03.2020 | 12:25