Projecte constructiu de les “Obres de millora de la xarxa d’aigua potable de Sant Cugat Sesgarrigues”

El Ple de la Corporació ha aprovat inicialment el Projecte constructiu  de les “Obres de millora de la xarxa d’aigua potable de Sant Cugat Sesgarrigues”, amb un pressupost d'execució per contracte de 729.695,73€ (IVA inclós).

Se sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i DOGC i a e-tauler, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions. Transcorreguts els trenta dies i no havent-se presentat reclamacions el Projecte s'entendrà aprovat definitivament sense la necessitat d'adoptar-se un nou acord

Darrera actualització: 06.02.2021 | 13:27