Projecte d'adequació de sales complementàries del centre cívic

L'Ajuntament va aprovar inicialment el Projecte d'adequació de sales complementàries del centre cívic de Sant Cugat Sesgarrigues, amb un pressupost d'execució per contracte de 29.681,95€ i 6.233,21 € d'IVA (Total IVA inclòs: 35.915,16€).

L'aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de maig de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7128 de data 26 de maig de 2016, al tauler d’Anuncis de l’Ajuantament i a l’e-tauler de la Corporació el dia 26 de maig de 2016. Transcorregut el termini d’exposició pública no s’ha presentat a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues cap al·legació en contra del projecte d’obra esmentat.

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 104/2016, de 6 de juliol de 2016, s'ha aprovat definitivament el Projecte.

Darrera actualització: 17.06.2020 | 10:32