Projecte expropiatori en la modalitat de taxació conjunta per a la Construcció de Rotonda d’Accés al Polígon Industrial La Masia

L’Ajuntament Ple de Sant Cugat Sesgarrigues, en sessió de data 20 de març de 2018 ha aprovat els acords que es transcriuen a continuació:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades a l’expedient d’aprovació del projecte expropiatori en la modalitat de taxació conjunta per a la construcció de rotonda d’accés al polígon industrial “La Masia”, que s’indiquen a la part expositiva i aprovar-lo definitivament tot fent constar que les finques que s’expropien amb avinença en el preu són les números 1 i 3. En tant que els titulars de les finques 4 i 5 han formalitzat una cessió anticipada amb l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues de les esmentades finques incloses en el projecte d’expropiació mitjançant taxació conjunta.

SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

TERCER.- Publicar el present acord mitjançant edictes a publicar al BOP de Barcelona, a un diari d’abast supramunicipal, al tauler d’anuncis municipal i a l’e-TAULER.”

Darrera actualització: 17.06.2020 | 11:21