Presentació de factures de proveïdors

Aquest tràmit permet als proveïdors de l'Ajuntament que hagin lliurat un bé, un subministrament o un servei, presentar la corresponent factura al Registre. Els proveïdors de l'Ajuntament poden presentar les seves factures en format elèctronic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals.

Els formats electrònics admesos són el format factura-e i el format PDF. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic. Més informació:

Normativa general:

  • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
  • Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
  • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impúls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures del sector públic.

Normativa local:

  • Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

El termini de pagament de les factures és l'establert als articles 216.4, 222 i 235 del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 27.02.2020 | 13:40