Autorització o comunicació per encendre foc

En el període comprès entre la 2ona quinzena de març a la 1a quinzena d'octubre aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc. Aquesta autorització únicament permet encendre foc per dur a terme les activitats següents:

 • Realització de treballs apícoles en qualsevol punt del territori forestal de Catalunya.
 • Realització de treballs forestals que generen restes vegetals en període d'alt risc d'incendi forestal.
 • Fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.

El permís s'atorgarà per un dia (només amb caràcter excepcional, i a petició de la persona sol·licitant, es pot concedir per a dos dies) i és necessari tenir l'autorització expressa del/de la propietari/propietària. En el període comprès entre la 2a. quinzena d'octubre a la 1a. quinzena de març serà necesseri comunicar a l'Ajuntament la realització d'un foc en sòl no urbanitzable per a la crema de restes vegetals procedents de l'activitat agrícola o forestal. La crema es pot fer en diversos dies per tal de no cremar grans quantitats en una sola vegada, però com a màxim el període de crema no pot superar un mes i és necessari tenir l'autorització expressa de la persona propietària de la finca.

Requisits a complir:

Més informació:

Mesures preventives:

 • Netejar la zona en la qual s'efectuï la crema i/o aquella en la qual s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
 • La crema començarà i acabarà amb llum de dia, a excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
 • Cal apagar el foc amarant les brases amb aigua per a després barrejar-la amb cendres i terra, fins a que deixi de fumejar.

En cas de cremes en finques colindants amb autopistes o carreteres, aquestes cremes es suspendran si la direcció del fum incideix desfavorablement en la seguretat vial.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
 • Reial Decret Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria d'incendis forestals.

Normativa local:

 • Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.02.2020 | 13:46