Cens d'animals de companyia i llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos

Aquest tràmit permet d'una banda, inscriure al cens els animals de compnayia que resideixen al municipi, modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals o bé donar-lo de baixa (per mort o canvi de domicili). El registre censal de l'animal s'ha de completar mitjançant la col·locació d’una placa identificativa, on ha de constar el nom de l'animal i les dades del propietari o posseïdor de l'animal. D'una altra, aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós (1 llicència per cada propietari/conductor i gos) i que s'ha de renovar cada 5 anys. Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

 1. Aquells que pertanyin a alguna de les races següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès.
 2. Aquells que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 3. Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
 4. Aquells que hagin tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.

Requisits a complir:

Cal complir els requisits següents:

 • Per a la inscripció, modificació o baixa: els requisits 1 i 7.
 • Per a llicència per a la tinença i conducció d'un gos considerat perillós: els requisits 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
 1. Ser major d'edat .Si és menor de 18 anys, un dels progenitors -mare/pare- o tutor.
 2. No haver estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 3. No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
 4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
 5. Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la prevista per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
 6. Haver censat el gos al Registre Censal d’animals de companyia de l’Ajuntament.
 7. Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.

Més informació:

 • La persona que condueixi i controli un gos potencialment perillós en llocs o espais públics, ha de portar la llicència administrativa i també el certificat de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.
 • El gos ha de portar, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres.
 • No es pot portar més d’un gos per persona.
 • La llicència s'ha de renovar cada 5 anys.
 • Segons la normativa, els propietaris d'animals de companyia han de proveir els seus animals amb algun dels sistemes d'identificació establerts dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal.
 • La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l'animal i consisteix en una marca que identifica l'animal i que haurà de figurar en qualsevol documentació que faci referència a l'animal.
 • El marcatge dels animals de companyia es realitzarà obligatòriament per un dels sistemes següents, que s'adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea:
  1. Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble.
  2. Implantació d'un xip que s'adapti al que estableix la normativa.

Normativa general:

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
 • Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Reial decret 278/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d'animals de companyia.
 • Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Normativa Local:

 • Efectes del silenci administratiu: Per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós, transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada. En la resta de casos per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu: 

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

Per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.Per la resta de supòsits no es contempla un termini

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona propietària d'un animal de companyia.

Cal aportar:

 • Sol·licitud d'inscripció en el registre municipal de Tinença d'animals

 • Sol·licitud llicència per a tinença d'animals potencialment perillosos

 • Fotocòpia compulsada del carnet d’identitat

  Només en el cas d'animals perillosos

 • Certificat d’aptituds psico-físiques emès per un centre autoritzat

  Només en el cas d'animals perillosos

 • Certificat de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor del gos per un import mínim de 150.253 €

  Només en el cas d'animals perillosos

 • Copia de la documentació de l’animal Contingut relacionat Serveis Cens d’animals
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus

  En relació a la sol·licitud de llicència administrativa que habilita per a la tinença d’animals potencialment perillosos que presento a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, i d’acord amb l’article 49 de Llei 7/2002 de 16 de juliol que va modificar l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, i des de l’entrada en vigor de la Llei 7/2004, es necessita la present declaració responsable d’acord amb el que preveu l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.09.2020 | 09:58