Comunicació de primera ocupació i retorn d'avals

Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. Simultàniament s'acordarà el retorn dels avals dipositats.

Requisits a complir:

Cal complir els requisits següents:

1. Certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.

Més informació:

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Normativa local:

Efectes del silenci administratiu: Transcorregut el termini previst sense que s’hagi dictat cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s’ha d’entendre desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

No hi cap tipus de resposta.Es pot regular per ordenança un control per si la comunicació no és correcta requerir una esmena.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

 • Sol·licitud primera ocupació

 • Fotocopia compulsada de la perceptiva llicència d’obres de nova planta


 • Fotocopia compulsada de la perceptiva llicència d’obres de nova planta
 • Quatre fotografies de l’edifici o instal•lació i els seu entorn i dues dels vials adjacents
 • Aportar Certificat del Gestor de residus de la construcció (Decret 161/2001)

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.02.2022 | 18:28