Comunicació d'obres

Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament la realització de:

1) Obres d’escassa entitat constructiva als habitatges sempre que es facin en finques no catalogades, com per exemple obres per a:

 • Treballs a l’interior d’habitatges que no afectin a la distribució com:

  • enrajolat
  • substitució o col·locació de paviment
  • substitució o col·locació de sanitaris, mobiliari, marbres, portes
  • substitució o col·locació de falsos sostres
  • pintat i estucat de parets
  • instal·lació d’aigua, llum i gas
  • canvi de desguàs
 • Reparacions puntuals de cobertes i terrats
 • Treballs de jardineria, neteja, desbrossament de jardins privats o a interiors de solars, que no representin destrucció de jardins existents.
 • Tala d’arbres fins màxim 3 unitats.
 • Arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta (PB+1), sense instal·lació de bastida, cistella, ni cap altre element auxiliar.

2) Obres d’adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d’activitats establertes sense autorització que es poden acollir al règim de comunicació en aplicació de la Llei 12/2012, modificada per la Llei 14/2013, en tant que compleixin simultàniament: disposar d’una superfície útil d’exposició i venda al públic de fins a 500 m², no afectin a edificis protegits ni tinguin impacte sobre el domini públic, pertanyin a les activitats compreses en l’annex de la referida Llei 12/2012 o de la seva modificació.

2.1) Obres per a:

 • instal·lacions elèctriques, llauneria, aire condicionat....
 • col·locació de rètol
 • pintura o revestiment de paraments
 • substitució o col·locació de falsos sostres
 • substitució o col·locació de paviment
 • substitució o col·locació de sanitaris, mobiliari, portes

2.2) Obres per a:

 • modificació de distribució, entesa com l’enderroc d’envans i/o la nova construcció amb independència del material emprat (sense afectació en el conjunt estructural, ni variació de superfície o volum, ni canvi d’ús)
 • instal·lació o modificació de l’aparador

3. Obres de serveis i instal·lacions:

 • col·locació de pals, pera a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries en caràcter provisional
 • col·locació de provisionals d’obra
 • execució de cales i sondatges
 • execució de rases o canalitzacions per a escomeses o avaries que no alterin la xarxa general de distribució i d’una llargada màxima de 15 metres
 • instal·lació, reparació d’avaria, renovació d’escomesa (canvi de canonada, canvi d’aforament, connexió de bloc, canvi o instal·lació de vàlvula, fuita rebentada) o variant de la línia aèria de baixa tensió
 • instal·lació d’aigua directa
 • instal·lació d’escomesa provisional d’obra (instal·lació de comptador)
 • instal·lació, reparació d’avaria o renovació d’escomesa d’incendi
 • reparació de tapes i d’armaris de serveis

Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic

Més informació: Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en les Ordenances municipals. Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-. Normativa Local: Efectes del silenci administratiu: Positiu Normativa reguladora del silenci administratiu:
 • Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Més informació

En cas que s’hagi d’ocupar la via pública s’haurà de complir amb els requeriments establerts a l’ordenança reguladora de l’ocupació de via pública.

En les obres que es requereixi el muntatge de bastides superiors a 3 metres requeriran full d'assumpció per part de tècnic competent.

En el cas d'instal·lació o substitució de peces sanitàries que suposin un augment de càrrega estructural a l'element de l'edificació objecte d'intervenció, full d'assumpció per part de tècnic competent, visat pel col·legi professional corresponent.

Quin cost té:

Segons ordenança municipal

Quan es dóna resposta:

Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar en el termini d'un mes l'adequació de les obres a la comunicació realitzada.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Cal aportar:

 • Croquis de l'estat proposat

  Croquis de l'estat proposat amb la realització de les obres o treballs, sempre que es pretengui variar la disposició original.

 • Sol·licitud de comunicació prèvia

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.02.2022 | 18:21