Domiciliació d'impostos i taxes municipals

Aquest tràmit permet demanar la domiciliació bancària del pagament d'impostos i taxes municipals, canviar la domiciliació o donar-la de baixa. Alguns dels tributs que es poden domiciliar són:

 • Impost sobre Béns Immobles (IBI)
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Requisits a complir:

Cal complir els requisits següents:

 1. Disposar d'un número de compte bancari.
 2. Ser el titular de la taxa o impost

Més informació:

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.

Normativa local:

 • Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya

Quan es dóna resposta:

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal adreçar-se a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de Vilafranca del Penedès.

Oficina de Gestió Tributària de Vilafranca del Penedès

C/ de la Lluna 4-6 - 08798 Vilafranca del Penedès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 181 289
Adreça electrònica: orgt.altpenedes@diba.cat
Horari:  
dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.02.2020 | 15:22