Llicència d'obres majors

Les obres majors poden ser:

 1. Construcció de nova planta (edificis i instal•lacions de total mena)
 2. Reparació integral d'edificis (rehabilitacions i reparacions)
 3. Ampliació de superfície i volum d'edificis o modificació de l'aspecte interior d'edificis (reformes integrals i/o que impliquin la variació del nombre d'establiments)

Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per la legislació vigent, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, les actuacions següents:

 • Obra nova (inclou edificis d’habitatges, estacions transformadores, cases prefabricades, hivernacles, pèrgoles, porxos, etc.)
 • Ampliacions de superfícies i/o volum ( inclou pèrgoles, porxos, tancaments de terrasses o voladissos)
 • Reformes que comportin canvi d’ús
 • Reformes que comportin variació del nombre d’entitats (habitatges, locals, naus, aparcaments...)
 • Rehabilitacions integrals que intervinguin sobre la majoria d’entitats i elements de l’immoble
 • Instal·lació d’ascensors i aparells elevadors
 • Intervencions en els àmbits protegits d’edificis del Catàleg d’Edificis Històrico-Artístics
 • Construcció de piscines d’ús comunitari o col•lectiu •Moviments de terres en sòl no urbanitzable •Instal•lació d’antenes de telefonia mòbil
 • Legalitzacions d’aquelles obres que requeririen la tramitació d’obra major
 • Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament urbanístic o les ordenances municipals.

Les llicències s’atorguen sens perjudici de les altres d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.

Requisits a complir:

 • No cal complir cap requisit específic.

Més informació:

 • Normativa general:
  • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors
  • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
  • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Normativa Local:
  • Efectes del silenci administratiu: Negatiu els actes que autoritzin:
   • Obra nova
    • La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars provisionals o permanents.
    • Moviments de terres en sól no urbanitzable. Positiu en la resta de supòsits, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu:
  • Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals que podeu consultar a l'enllaç de documentació oficial següent.

Quan es dóna resposta:

2 mesos.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud d'obres majors

 • Documents d’identificació del promotor
 • Documents d’identificació de la finca on es vol fer l'obra
 • Descripció detallada de l'obra
 • Termini previst per realitzar l'obra
 • Plànol de situació
 • Dues còpies del projecte bàsic i d'execució visat del Col·legi professional corresponent, en format digital
 • Dades estadístiques d'interès municipal, segons model normalitzat
 • Assumeix dels tècnics visat

  Document que justifica quin tècnic es fa responsable de l'obra, degudament autoritzat pel Col·legi professional corresponent

 • Programa de control de qualitat
 • Estudi de seguretat i salut
 • Full de dades estadístiques d'edificació i habitatge
 • Sol•licitud d'ocupació de la via pública diferent de l'estàndard establerta normalment a la llicència concedida (si escau)
 • Altres llicències que es sol•licitin simultàniament per a la mateixa finca
 • Fotografies del solar i dels elements públics

  Si l'obra l’aspecte exterior

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.10.2022 | 14:03