Llicència d'obres menors

Les obres menors poden ser:

 1. Modificació de l'aspecte interior dels edificis.
 2. Reparació d'edificis que afectin elements no estructurals.
 3. Construcció de nova planta (tancaments de finques, construcció de murs de contenció, piscines, i altres).
 4. Manteniment de façanes d'edificis catalogats.

Aquest tràmit permet la sol·licitud de l'inici d’obres que segons el tipus d’actuació i les ordenances municipals es poden dividir en:

 • obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa, sense projecte tècnic ni direcció facultativa
 • i les obres d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Més informació

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa Local:

 • Efectes del silenci administratiu: Positiu, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal, que podeu consultar el en l'enllaç de documentació oficial al final de la pàgina.

Quan es dóna resposta:

2 mesos

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud d'obres menors

 • Documents d’identificació del promotor
 • Documents d’identificació de la finca on es vol fer l'obra
 • Descripció detallada de l'obra
 • Termini previst per realitzar l'obra
 • Plànol de situació
 • Dues còpies del projecte bàsic i d'execució i visat si s'escau
 • Assumeix dels tècnics visat

  Document que justifica quin tècnic es fa responsable de l'obra, degudament autoritzat pel Col·legi professional corresponent

 • Sol·licitud d'ocupació de la via pública diferent de l'estàndard establerta normalment a la llicència concedida (si escau).
 • Fotografia de l'edifici

  Si l'obra afecta la façana

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.02.2022 | 18:24