Llicència d'ocupació temporal de la via pública per obres

Aquest tràmit permet realitzar la sol.licitud d'autorització per a l'ocupació temporal de la via pública amb motiu de la realització d'obres amb:

 • tanques de precaució - runes en sac - runes en contenidors
 • altres instal.lacions annexes a la construcció
 • vehicles (tall total, tall parcial, reserva d'estacionament (regulat/no regulat) amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials d'obra i similars.

Es tracta d'autoritzar a particulars i empreses constructores l'ús privatiu d'un tram de calçada, sempre i quan les obres que es realitzin hagin obtingut la preceptiva llicència municipal.

Requisits a complir:

Cal complir els requisits següents:

En el cas de les tanques de precaució, runes en sac o contenidors i altres instal·lacions annexes a la construcció, cal complir els requisits següents:

 • 1, 2, 3, 5 ,7, 11 i 12
 • En el cas de la reserva d'estacionament, cal complir els requisits següents: 4, 6, 7, 8, 9 i 10
 1. La vorera haurà de tenir una amplada mínima fixada per les ordenances municipals i s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants.
 2. L'espai d'ocupació haurà de limitar-se al que fixin les ordenances municipals.
 3. La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant, i s'ha d'ajustar a les instruccions dels serveis tècnics.
 4. Cal enganxar a les plaques complementàries metàl·liques les etiquetes que acrediten l'obtenció d'autorització i que es lliuren juntament amb la notificació de l'autorització o de la pròrroga.
 5.  S'ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia.
 6. La reserva d'estacionament tindrà una franja horària assignada, en funció de les ordenances municipals.
 7. El període d'autorització no superarà mai el venciment d'execució de les obres.
 8. En cap cas la zona de càrrega i descàrrega pot estar ocupada per materials de construcció, ni ésser utilitzada per l'estacionament de vehicles del personal de l'obra.
 9. En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona, només podran ser retirats per la grua municipal.
 10. Finalitzades les obres o el període d'autorització, el sol·licitant ha de retirar la senyalització i reposar correctament la vorera, i acreditar-ho mitjançant fotografies adjuntes a la renúncia.
 11. Els sacs de runes s'han de retirar de la via pública durant les 24 hores posteriors a la finalització de la llicència, o una vegada plens.
 12. S'han de protegir o tapar especialment quan els materials abocats siguin susceptibles de produir pols, bafs etc..

Més informació:

 • Pròrroga: Totes les autoritzacions de zona de càrrega i descàrrega es prorroguen automàticament fins que el titular de l'autorització comunica formalment la renúncia a l'ús de la reserva d'estacionament. Tanmateix, el titular de l'autorització pot sol·licitar formalment pròrroga amb un mínim de 15 dies d'antelació al venciment de la reserva d'estacionament. Les pròrrogues s'atorguen per períodes de tres mesos o pel període addicional sol·licitat, sempre i quan el seu termini no depassi al del venciment d'execució de l'obra, establert a la llicència d'obres corresponent.
 • Renúncia: El titular de l'autorització ha de comunicar formalment a l'Ajuntament la seva renúncia a ferb ús de la reserva d'estacionament, havent procedit a la retirada de les plaques de senyalització que la delimitaven, i havent reposat correctament la vorera. Els motius de la renúncia poden ser diversos: per finalització o aturada de les obres, per innecessarietat de la reserva, per venciment del període autoritzat, etc. La concessió dels permisos de talls de carrers poden ser limitats a causa de la disponibilitat horària i sota el criteri de mínim imptacte per la ciutat.

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Normativa Local:

 • Efectes del silenci administratiu: Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamnet del patrimoni dels ens locals.

Quin cost té:

Segons ordenança municipal que podeu consultar a l'enllaç de documentació oficial que trobareu al final de la pàgina.

Quan es dóna resposta:

El termini de resolució és de dos mesos a comptar de la data de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.02.2022 | 18:26