Permís d'armes d'aire o gas comprimit (4a. categoria) i armes utilitzables en activitats lúdico-esportives (airsoft i paintball)

Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l'ús i tinença d’armes d'aire o gas comprimit i les utilitzades en activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball. És a dir, armes de 4a. categoria, tant del tipus A (carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes) com del tipus B (carrabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes) i les que disposin d'un sistema de tret automàtic o accionades per molla o ressort.

Requisits a complir:

Cal complir els requisits següents:

 1. Ser major de 18 anys o bé, si s'és menor d'entre 14 i 18 anys, disposar d'una autorització del seu pare, mare o tutoria legal.
 2. No estar inculpat/da o condemnat/da en cap procediment jurisdiccional penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l'ús d'armes, cosa que haurà de demostrar amb un certificat d'antecedents penals.
 3. No haver estat sancionat/da administrativament en matèria d'armes, incompliment de normes i ordenances de convivència ciutadana.

Més informació:

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes.
 • Orden INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la que es determina el règim aplicable a determinades armes utilitzables en les activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball

Normativa local:

 • Efectes del silenci administratiu: Les persones interessades poden entendre desestimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Anar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, en horari d’atenció al públic i facilitar la següent documentació

On es pot fer

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de tageta d'armes d'aire comprimit

  Imprès de sol·licitud

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la documentació tècnica de l'arma, que ha d'especificar el número d'identificació i les característiques tècniques
 • Justificació de la compra de l'arma
 • Certificat de Penals

  Es tramita a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya: Negociat d'Antecedents Penals, c/ Pau Claris, 158-160 baixos (934823472) o també per correu adquirint l'imprès a un estanc, es tramita al Ministeri de Justícia a Madrid.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Anar a l’ Oficina d’Atenció al Ciutadà, en horari d’atenció al públic i facilitar la següent documentació

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 22.12.2020 | 10:30