Associació energia col·laborativa

L'associació, ENERGIA COL·LABORATIVA DE SANT CUGAT SESGARRIGUES, és una entitat sense ànim de lucre constituïda a Sant Cugat Sesgarrigues el 16 de maig de 2023, fruit de la voluntat de 9 veïnes i veïns del poble compromesos amb la defensa del territori, el foment del medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i amb la voluntat de contribuir a la implementació al nostre país d'un model energètic de generació descentralitzada, dimensionada a les necessitats de cada municipi, basat en les energies renovables, que possibiliti la participació de la ciutadania en el mercat energètic mitjançant sistemes de democratització participada i inclusiva, i, que contribueixi de forma decidida a l'erradicació de la pobresa energètica.
Poden formar-ne part de l'associació totes les persones físiques, jurídiques i ens locals i supramunicipals que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en el compliment de les seves finalitats.
L'àmbit d'actuació de l'entitat és el territori de Catalunya, tot i que la seva activitat estarà centrada inicialment al municipi de Sant Cugat Sesgarrigues.
Els fins de l'associació són, la creació d'activitat econòmica, promovent una transició energètica de recursos fòssils a energia neta i renovable, basada en la proximitat de la generació a través de la creació d'una comunitat energètica en forma de cooperativa de consum participada pels socis i per les persones físiques, jurídiques que hi vulguin formar-ne part i per l'Ajuntament de Sant Cugat que dóna ple suport al projecte. El foment de la cooperació veïnal per a la consecució i satisfacció dels béns i serveis essencials per a la vida. Treballar per la sensibilització, defensa i foment del medi ambient i del territori.
Per a la consecució dels objectius pels quals ha estat creada l'associació, en aquest moment inicial, hem centrat la nostra activitat, per una banda, en la programació de campanyes de sensibilització a la població de Sant Cugat Sesgarrigues, mitjançant la difusió d'informació escrita comprensiva dels fins i estratègia de l'entitat per tal d'aconseguir la màxima participació ciutadana dins del nostre municipi. També a través de l'organització de xerrades informatives obertes a tota la població. Per una altra banda, i amb la voluntat d'obtenir recursos econòmics que possibilitin la creació de la cooperativa de consum referida a l'objecte social de la nostra entitat, hem concorregut com a entitat sol·licitant a les subvencions Solarcoop convocades per la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català d'Energia, sol·licitud que ha obtingut el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i d'un seguit d'entitats del nostre municipi. Dita subvenció ens permetrà la formalització dels tràmits de constitució de la comunitat energètica en forma de cooperativa de consum, la realització dels estudis tècnics i jurídics necessaris per a la posada en marxa de la comunitat energètica mitjançant, inicialment, la gestió dels excedents que es produiran en la instal·lació de les plaques fotovoltaiques que l'Ajuntament de Sant Cugat té previst realitzar en la zona poliesportiva del municipi amb una capacitat de generació de 100 KW. I, posteriorment, quan tècnicament sigui possible augmentar la capacitat de generació amb la inclusió de la generació de les plaques instal·lades per particulars i empreses que formin part de la cooperativa.
També es duran a terme dos estudis d'abast municipal, un referit a les formes d'implementació de sistemes de mobilitat sostenible al municipi i, un altre, per la creació i posta en funcionament d'una bugaderia municipal que pugui donar servei comunitari en l'àmbit local.
El NIF de la nostra entitat és: G13806377.
ENERGIA COL·LABORATIVA DE SANT CUGAT SESGARRIGUES consta inscrita a la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, de la Generalitat de Catalunya des del 12 de juny de 2023, amb el número 73313.
El domicili social de l'entitat es troba al carrer Sant Antoni, número 31 de 08798, Sant Cugat Sesgarrigues.
El correu electrònic és: ecosesgarrigues@gmail.com.

 

Adreça electrònica: ecosesgarrigues@gmail.com
Darrera actualització: 12.09.2023 | 08:23