Preinscripció i matriculació a la llar d'infants

Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a les llars d'infants públiques.

Requisits a complir 

1. L'infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes el dia 1 de setembre del curs escolar i fins a 3 anys. (Excepte que hi hagin places disponibles)

Més informació

Normativa general:

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. 

Normativa local:

 • Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Termini sol·licitud

del 10 al 21 de maig 2021 preinscripcions, del 16 al 22 de juny 2021 matrícules.

Podeu consultar tot el calendari en l'arxiu adjunt.

Iniciar el tràmit

Presencialment

Anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en horari d'atenció al públic, i lliurar el formulari que podeu descarregar en els arxius adjunts.

Per fer la preinscripció només cal presentar aquest formulari, i la documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats, si és el cas. En el procés de matricula caldrà aportar tota la documentació que es descriu a l'apartat de "documentació necessària", d'aquest tràmit.

On es pot fer

Quin cost té:

Segons ordenança municipal que podeu consultar a l'enllaç de documentació oficial que trobareu al final de la pàgina

Quan es dóna resposta:

El termini de resolució és el que determina el calendari anual de preinscripció i matriculació al municipi per a les escoles bressol.

Qui pot sol·licitar-ho:

El pare, la mare o tutor/a de l'infant. La sol·licitud també la pot presentar una altra persona, degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

 • Formulari de sol·licitud de preinscripció a la Llar d'Infants la Balena

 • Documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats

  Presentar per tramitar la preinscripció

 • Fotocopia del llibre de família

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Fotocopia del DNI del pare i de la mare

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Certificat de convivència

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o Tarja sanitària de l'alumne

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Fotocòpia carnet de vacunes

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Imprès de l'entitat bancària on hi constin les dades

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Full de domiciliació bancària on s'hagi de domiciliar la quota mensual

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Més informació: a més a més de la documentació esmentada, cal presentar també, si és el cas:

  - Còpia del contracte laboral o un certificat emès a efecte de l'empresa, si aquest és el domicili de proximitat que s'al·lega.
  - Original i fotocopia del carnet de família nombrosa vigent, si s'al·lega aquesta condició.
  - Original i fotocopia del certificat de disminució del Departament de Benestar Social i Família, de la persona que al·legui aquesta condició.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en horari d'atenció al públic, i lliurar el formulari que podeu descarregar en els arxius adjunts. Per fer la preinscripció només cal presentar el formulari de sol·licitud i la documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats, si és el cas. En el procés de matricula caldrà aportar tota la documentació que es descriu a l'apartat de

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 15.06.2021 | 16:57