Preinscripció i matriculació a la llar d'infants

Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a les llars d'infants públiques.

Requisits a complir 

1. L'infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes el dia 1 de setembre del curs escolar i fins a 3 anys. (Excepte que hi hagin places disponibles)

Més informació

Normativa general:

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. 

Normativa local:

 • Reglament de la Llar d'Infants municipal de Sant Cugat Sesgarrigues.
 • Ordenança Fiscal núm.14 reguladora de la Taxa per a la prestació del Servei d'Escola Bressol.

Places ofertades:

 • Aula de I0: 8 places
 • Aula de I1: 13 places
 • Aula de I2: 12 places

Termini sol·licitud

del 8 al 21 de maig 2024 preinscripcions, del 17 al 25 de juny 2024 matrícules.

Podeu consultar tot el calendari l'arxiu adjunt.

Iniciar el tràmit

Presencialment

Anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en horari d'atenció al públic, i lliurar el formulari que podeu descarregar en els arxius adjunts.

Per fer la preinscripció només cal presentar aquest formulari, i la documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats, si és el cas. En el procés de matricula caldrà aportar tota la documentació que es descriu a l'apartat de "documentació necessària", d'aquest tràmit.

On es pot fer

Quin cost té:

Segons ordenança municipal que podeu consultar a l'enllaç de documentació oficial que trobareu al final de la pàgina

Quan es dóna resposta:

El termini de resolució és el que determina el calendari anual de preinscripció i matriculació al municipi per a les escoles bressol.

Qui pot sol·licitar-ho:

El pare, la mare o tutor/a de l'infant. La sol·licitud també la pot presentar una altra persona, degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

 • Fotocòpia carnet de vacunes

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Formulari de sol·licitud de preinscripció
 • Imprès de l'entitat bancària on hi constin les dades

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Full de domiciliació bancària on s'hagi de domiciliar la quota mensual

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Més informació: a més a més de la documentació esmentada, cal presentar també, si és el cas:

  - Còpia del contracte laboral o un certificat emès a efecte de l'empresa, si aquest és el domicili de proximitat que s'al·lega.
  - Original i fotocopia del carnet de família nombrosa vigent, si s'al·lega aquesta condició.
  - Original i fotocopia del certificat de disminució del Departament de Benestar Social i Família, de la persona que al·legui aquesta condició.

 • Documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats

  Presentar per tramitar la preinscripció

 • Fotocopia del llibre de família

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Fotocopia del DNI del pare i de la mare

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Certificat de convivència

  Presentar per tramitar la matrícula

 • Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o Tarja sanitària de l'alumne

  Presentar per tramitar la matrícula

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en horari d'atenció al públic, i lliurar el formulari que podeu descarregar en els arxius adjunts. Per fer la preinscripció només cal presentar el formulari de sol·licitud i la documentació que permeti acreditar criteris de puntuació al·legats, si és el cas. En el procés de matricula caldrà aportar tota la documentació que es descriu a l'apartat de

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Antoni, 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Telèfon: 938 970 103
Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 06.05.2024 | 13:56