Sol·licitud de bonificació de l'IBI

Sol·licitar bonificació del IBI (Impost Bens i Immobles) segons les ordenances municipals ( ordenança fiscal núm 1 impost sobre bens immobles, Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable. Punt 2.4.)

“2.4. Bonificació per energia solar.
Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:

  1. Cèdula d'habitabilitat per a aquells immobles en que aquesta sigui imprescindible.
  2. Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic.
  3. Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d'obres presentat davant l'Ajuntament.
  4. Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu/a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.
  5. Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament.

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.

Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.

2.5. Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a poder gaudir de més d'una bonificació de les previstes a l'article 5 d'aquesta ordenança, només s’aplicarà la de major quantia, que serà incompatible amb les altres."

Cal aportar:

  • Justificant de pagament de Llicència Municipal d'obres
  • Fotografia final de l'obra

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 06.09.2022 | 15:15