Sol·licitud de llicència municipal per instal·lació de plaques solars/ fotovoltaiques en habitatges

Segons el DL 16/2019 de 26 de novembre de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, aquest tipus d’obres són ajustades al règim de les comunicacions prèvies sempre que no superin el metre d’alçada en cas d’instal·lar-se sobre una coberta plana, o els panells s’ubiquin en paral·lel a una coberta inclinada.

Informació d'interès:

 • Consulteu el tràmit de sol·licitud de bonificació de l'IBI.
 • Consulteu el tràmit de sol·licitud de bonificació ICIO.

Cal aportar:

 • Comunicació prèvia d'obres menors
 • Memòria Tècnica de la instal·lació
 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
 • Full d’Assumeix Tècnic de la Direcció de l’Obra
 • Dades del constructor / instal·lador
 • Fotografies de l’estat actual del lloc on s’han de realitzar les obres
 • Fotografies del front de la parcel·la on s’apreciï l’estat actual de la via pública
 • Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant
 • Autorització de la comunitat de veïns, si s’escau
 • Finalitzar final de la instal·lació

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 26.10.2023 | 09:29