Sol·licitud de bonificació ICIO

Sol·licitar bonificació ICIO (Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres) segons les ordenances municipals (ordenança fiscal núm 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres. Article 6.  Beneficis fiscals de concessió potestativa. Punt 2 i 3.)

“2. Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres en els habitatges de nova construcció (la bonificació serà del 100% en habitatges ja construïts) en els quals s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a què les instal·lacions per producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.
La bonificació només s’aplicarà sobre el cost dels sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a l’apartat anterior i s’aplicarà sobre la quota tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior.

3. Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres referents a les vivendes de protecció oficial.

Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a l’apartat anterior i s’aplicarà sobre la quota tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior.”

Cal aportar:

  • Justificant de pagament de Llicència Municipal d'obres
  • Fotografia final de l'obra
Darrera actualització: 06.09.2022 | 15:15